Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet

Feb 22, 2021

..fast kanske inte. Lyssna till Andreas Nobell från TCO Development när han berättar om hur arbetet med att certifiera svenska tjänstemäns IT utrustning, har blivit en världsstandard som bidrar till att hjälpa de som lever i Sodom, en E-soptipp i Ghana, till en mindre giftig miljö. Genom spårbarhet och svensk...


Feb 1, 2021

Lyssna på Mikael Jägerskog, policychef, PMU, (Pingströrelsens internationella utvecklingssamarbete) som berättar om kopplingen mellan materialval och människliga rättigheter. Elektrifieringen av världen skapar ett starkt behov av att inte bara titta på miljöaspekter i produktionskedjan utan också sociala...